NEW TRENDS IN MARKETING: A RESEARCH ON İÇMELER HEALING WATER FACILITY IN OSMANELİ BİLECİK IN THE SCOPE OF EXPERIENTIAL MARKETING

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Selin PEKTAŞ

Abstract

The aim of this study is to present the conceptual dimensions of experiential marketing and to illustrate these conceptual dimensions with the içmeler facility. It is important for both customers and the içmeler facility to get good service from the facility, to spend and to enjoy time in the desired quality then leave the enterprise satisfied. This study was conducted in order to determine the experiences of the customers and their effects on customer satisfaction. 320 people were reached within the scope of the study. In the questions asked by the questionnaires, 50.3% of the participants were female, 49.6% were male, and the most preferred age range which has visited the facility was 22-27 with %22.1. In the study, icmeler facility has preferred for health tourism with an average of 4.29 while with an average of 4.1 the facility has preferred for nature tourism. The experiences are perceptual in this study within it will be useful to see which experience comes to the forefront in studies with a wider and different groups in future studies.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
PEKTAŞ, S. (2019). NEW TRENDS IN MARKETING: A RESEARCH ON İÇMELER HEALING WATER FACILITY IN OSMANELİ BİLECİK IN THE SCOPE OF EXPERIENTIAL MARKETING. TURKISH JOURNAL OF MARKETING, 4(3), 204-220. https://doi.org/10.30685/tujom.v4i3.67

References

Akgül, A., Çevik, O., (2005), İstatistik Analiz Teknikleri, SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları (İkinci baskı): Ankara.
Akyüz, Y., Görmüş, A., S., ve Bektaş, Ç., 2008, ‘‘ Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilginin artan ekonomik değeri ve işletmeler üzerindeki etkisi’’
Alemdar, M. Y., 2010, ‘‘ Deneyimsel Pazarlamada Alışveriş Atmosferinin Tüketici Davranışlarına Etkisi’’, Ege Üniversitesi SBE, İzmir
Anonim, 2018, ‘‘1075 Yılından Günümüze Kesintisiz Türk Kenti Osmaneli’’, Sakarya Gazatesi Matbaa Hizmetleri, s:86-99
Arıker, Ç., 2012, ‘‘ Tüketicilerin restoran seçiminde kullandıkları seçim kriterleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki’’, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi
Aykol, E., & Zengel, R., 2015, ‘‘ 21. Yüzyılda Yeni Nesil Konaklama Yapıları: Butik Otel Yaklaşımı.’’ Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 211-225
Batı, U., 2018, ‘‘ Tüketici Deneyiminin Bir Parçası Olmak: Tüketicinin Kalbine, Ruhuna Dokunan Bir Marka’’, www,ugurbatı.com
Brakus, J.J., Schmıtt, B. H., Zarantonello, L., 2009, ‘‘Brand Experience: What ıs ıt? How is it measured? Does it affect loyalty?’’, Journal of Marketing, Vol:73, s:52-68
Echtner, Charlotte M. And JR Brent Ritchie. (1991). ‘‘ The meaning and measurement of destination image.’’ Journal of Tourism Studies 2/(2), s. 2-12
Erin, Y., Y., Kenny, C., W., 2008, ‘‘ Relationships Among Experiential Marketing, Experiential Value and Customer Satisfaction, ‘‘ Journal Of Hospitality & Tourism Research, Vol:32, s:287-410
Genç, ., 2009, ‘‘ Deneyimsel pazarlamanın tüketici satın alma kararlarına etkisi’’ , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi SBE, İzmir
Güney, H., Karakadılar İ., S., 2015, ‘‘ Starbucks Firmasının Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının İncelenmesi’’ İ.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:26, Sayı: 79
Günay, N., G., 2008, ‘‘ Deneyimsel Pazarlama: Süpermarketler Nasıl Deneyim Yaratabilirler?’’, Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı Bildiri Kitapçığı, ss. 181-192, 3-6 Eylül Kıbrıs: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
Günay, N., G., 2008, ‘‘Hizmet Pazarlamasından Deneyimsel Pazarlamaya: Bir Güzellik Merkezinde Uygulama’’, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 25-29 Ekim, Nevşehir
İçöz, Orhan. (1996) ‘‘ TURİZM İşletmelerinde Pazarlama’’. Anatolia Yayıncılık. Ankara
İlker, G., 2012, ‘‘ Türkiye’de Termal Turizme Yönelik Hizmet Veren Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Karması Elemanları: Örnek Bir Alan Araştırması’’, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Koçbek, D., A., 2005, ‘‘ Yiyecek İçecek Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti: Etnik Restoranlara Yönelik Bir Araştırma’’, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
Korkmaz, Sezer ve Parz, Şahbaz (2001). ‘‘ Türkiye’de Termal Turizme Yönelik Hizmet Veren Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Karması Elemanları: Örnek Bir Alan Araştırması’’ Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
Kotler, P., 2005, ‘‘ A’dan Z’ye Pazarlama: Pazarlama ile İlgili Herkesin Bilmesi Gereken 80 Kavram’’, Çeviren: Aslı Kalem Bakkal, 5. Basım, İstanbul
Kozak, Nazmi, 2006, Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara
Krejcie, V., R., Morgan, W., D., 1970, ‘‘Determining Sample Size for Research Activities’’ Educational and Psychogical Measurement, 30, ss. 607-610
Mucuk, İsmet, 1999, ‘‘ Pazarlama İlkeleri’’, İstanbul, Türkmen Kitabevi
Odabaşı, Yavuz, 2004, ‘‘ Müşteri İlişkilerinden Müşteri Deneyimine’’
Öztürk, Ahmet Bülent, Qu, Hailin. (2008). ‘‘ The impact of destination images on tourists perceived value, expectations and loyalty’’. Journel of Quality Assurance in Hospitality Tourism, 9(4), s. 275 – 297.
Palmer, A., 2010, ‘‘ Customer Experience Management: A Critical Review of an Emerging Idea’’, Journal of Services Marketing, Vol:24(3), s: 196-208
Sandıkçı, M., 2007, ‘‘ Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Sandıklı Hüdai Kaplıcası’nda Bir Alan Araştırması’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Afyon
Schmitt, B., H., Simonson, A., 2000, ‘‘ Pazarlama Estetiği: Marka, Kimlik ve İmajın Stratejik Yönetimi’’, İstanbul Sistem Yayıncılık
Schmitt, B., H., 2005, ‘‘ Experiantial Marketing gives you a competitive edge, Marketing Wisdom: Interview,
Uygur, S., M., Doğan, S., 2013, ‘‘ Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Restoranlar Üzerine Bir Araştırma’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s:37
Ülgen ve Mirze, 2004, ‘‘ İşletmelerde Stratejik Yönetim’’, s: 423, İstanbul, Literatür Yayınları